Algemene voorwaarden Smart Financial Planner B.V.


Artikel 1 Definities

 1. Smart Financial Planner B.V. is een besloten vennootschap die zich richt op het opleiden en trainen van financieel planners.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Smart Financial Planner en Smart Financial Planner de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Smart Financial Planner en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Smart Financial Planner en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere het aanbieden van een opleiding tot financieel planner, alsmede alle andere door Smart Financial Planner ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.smartfinancialplanner.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Smart Financial Planner gesloten Overeenkomsten waarbij Smart Financial Planner Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Smart Financial Planner overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Smart Financial Planner zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Smart Financial Planner zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.   
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de Website.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website en het bestelformulier.
 4. Als Smart Financial Planner een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Smart Financial Planner kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van Smart Financial Planner dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Smart Financial Planner deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Smart Financial Planner zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. 
 2. Smart Financial Planner heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld door freelancers in te schakelen.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Smart Financial Planner de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Smart Financial Planner worden doorbelast aan Opdrachtgever.  
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smart Financial Planner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Smart Financial Planner worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Smart Financial Planner zijn verstrekt, heeft Smart Financial Planner het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Smart Financial Planner zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Smart Financial Planner hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Smart Financial Planner dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Smart Financial Planner en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Smart Financial Planner op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Smart Financial Planner en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Smart Financial Planner is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Smart Financial Planner goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Smart Financial Planner bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Smart Financial Planner niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Smart Financial Planner en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Smart Financial Planner gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Smart Financial Planner vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Smart Financial Planner op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 7 Annulering

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst tot een opleiding van Smart Financial Planner, kan er door zowel Smart Financial Planner als door Opdrachtgever tot uiterlijk 2 (twee) dagen voor aanvang van de klassikale opleiding kosteloos worden geannuleerd.
  Indien binnen 2 (twee) dagen voor aanvang van de klassikale opleiding wordt geannuleerd, vindt overleg plaats tussen Opdrachtgever en Smart Financial Planner om de opleiding door de Opdrachtgever op een andere dag bij te wonen. Indien dit niet mogelijk is, overleggen we over een andere oplossing. In het uiterste geval zal een boete van 25% van het overeengekomen bedrag in de Overeenkomst in rekening worden gebracht. Dit artikel geldt behoudens overmacht als bedoeld in Artikel 10.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Smart Financial Planner.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de Overeenkomst zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Smart Financial Planner gerechtigd reiskosten in rekening te brengen indien opleidingen en/of trainingen incompany worden gegeven.
 2. Smart Financial Planner heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving. Smart Financial Planner accepteert iDeal, Paypal en creditcard.
 4. Betaling dient voorafgaand aan de Dienst te geschieden.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Smart Financial Planner mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Smart Financial Planner besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Smart Financial Planner verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Smart Financial Planner bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. Opdrachtgever garandeert dat zij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever en/of werknemer strijdig handelt met wet- en regelgeving.
 4. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. Smart Financial Planner is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een annulering als bedoeld in Artikel 7.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Smart Financial Planner voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Smart Financial Planner aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Smart Financial Planner met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Smart Financial Planner is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Smart Financial Planner niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Smart Financial Planner.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Smart Financial Planner, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Smart Financial Planner zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Smart Financial Planner of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Smart Financial Planner overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Smart Financial Planner heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Smart Financial Planner kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12 Identiteit van Smart Financial Planner

 1. Smart Financial Planner is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73287466 en draagt btw-identificatienummer 859440072B01. Smart Financial Planner is statutair gevestigd aan de Spaanse Rijer 4 (1132PT) te Volendam en kantoorhoudend aan de Julianaweg 190a (1131 DL) te Volendam.
 2. Smart Financial Planner is per e-mail te bereiken via [email protected], middels de website www.smartfinancialplanner.nl en telefonisch op 0299-242028.


Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Smart Financial Planner en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Smart Financial Planner en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.smartfinancialplanner.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, [email protected].
Scroll naar boven