Smart Financial Planner B.V. gevestigd aan Julianaweg 190a, 1131 DL te Volendam, Noord-Holland is Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://smartfinancialplanner.nl

Adres: Julianaweg 190a, 1131 DL Volendam (Noord-Holland)

Telefoon: 0299 – 242 028

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Smart Financial Planner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onze diensten bestaan uit trainingen en coaching in relatie tot vermogensplanning, financiële planning, estate planning. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, zoals social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Smart Financial Planner bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: een jaar om zo contact met u op te nemen en eventueel te onderhouden. Smart Financial Planner verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smart Financial Planner blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/ of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Smart Financial Planner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Smart Financial Planner analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Smart Financial Planner volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Smart Financial Planner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

Geautomatiseerde besluitvorming

 Smart Financial Planner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden en voor afnemers van onze diensten 60 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voorvandere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissieverkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Smart Financial Planner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Smart Financial Planner gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste
bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smart Financial Planner en hebt u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u klachten heeft over onze dienstverlening, gaan wij eerst graag in gesprek met u. Ons beleid is om uw klacht binnen 48 uur op te lossen. Indien dit langer duurt, informeren wij u daarover.

Uw klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door Ronald Sier, directeur Smart Financial Planner.

Smart Financial Planner wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens is de leidraad voor het oplossen van uw klacht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Smart Financial Planner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Smart Financial Planner heeft de volgende maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beveiligen:

Het regelmatig updaten van de systemen, het controleren op virussen en door een streng wachtwoordbeleid. Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden, logische toegangscontrole, encryptie van data, pseudonimiseren van data, het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel, overdrachten alleen over SSL, purpose-bound toegangsbeperkingen, controle van erkende autorisaties.

Scroll naar boven